ของตกแต่งบ้าน หมายความว่า บ้านเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญ มีอิทธิพลและบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก
สมาชิกทุกคนภายในครอบครัว จึงจำเป็นจะต้องสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้น่าอยู่ มีความสุข และ สามารถ แสดงออกถึง รสนิยม
ความชอบ บุคลิก ของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย การตกแต่ง ด้วย เครื่องประดับ ที่สวยงาม เช่น ขันเงินโบราณตอกลาย เรื่องราว ของเรา
เชิงเทียนบนโต๊ะ อาหาร เครื่องโชว์ สระบัว ที่ทำจากเครื่องเงินแท้ ก็สามารถบ่งบอกถึง ความสำเร็จ ของเจ้าของบ้านได้อีกด้วย
WANICH JEWELRY จึงมีการออกแบบ Collection เครื่องตกแต่งบ้าน ที่สวยงาม ทำจากเครื่องเงินที่มีค่า และบรรจงใส่ลวดลาย
ทางศิลปะให้เป็นประวัติศาตร์ที่สามารถเก็บรักษา ไว้ เพื่อเป็น สัญลักษณ์ บ่งบอกถึงยุคสมัย ที่มีความเจริญและ รุ่งเรืองอย่างไร

No products were found matching your selection.