Curated Just For You 

เครื่องประดับวานิชจิวเวลลี่ ก่อตั้งขึ้นมา เนื่องจาก ข้าพเจ้า มีความชื่นชอบในการออกแบบดีไซน์เครื่องประดับ การแต่งกาย และสวมใส่เครื่องเงินสวยๆ มาตั้งแต่เด็กเด็ก จึงได้ศึกษาเรียนรู้การออกแบบด้วยตนเอง และ เรียนรู้โดยการเข้าอบรมเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ กับหน่วยงานต่างๆของทางรัฐบาล หลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้ว ได้มาแต่งงานกับ คุณ ชัยพฤกษ์ รุ่งรชตะวาณิช ซึ่งเป็นผู้จัดการ บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด ที่เป็น บริษัท ผลิต จำหน่าย และส่งออกเครื่องประดับเงินมากว่า 20 ปี เป็นเวลากว่า 10 ปีที่ข้าพเจ้า อยู่ที่ บริษัท ดอยซิลเวอร์ ได้เห็น ถึงรูปแบบงาน การทำงานของมืออาชีพจากต่างประเทศ งานที่มีประสิทธิภาพ และ คุณภาพของชิ้นงาน ที่ใช้ในการส่งออก ที่สามีได้ทำอยู่ จึงทำให้ข้าพเจ้า มีความคิดที่จะนำรูปแบบงานเครื่องประดับเงินที่สวยงาม ของทางเมืองนอกมาประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบสไตล์ไทยๆ ที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ เพื่อให้ตนเองสวมใส่ และ มาแนะนำให้แก่ ทุกท่าน ที่ชื่นชอบในงานเครื่องประดับดีไซน์สวยๆ เครื่องเงินที่มีคุณภาพ ชอบในแบบเดียวกัน ได้เลือกเป็นเจ้าของค่ะ .

Discover handcrafted pieces based on your preference.
INSPIRED COMMUNITY

Powerful, Dramatic, Inspiring Styles

 inspirations from Wanich Jewelry community. Share your story at Wanich Jewelry
 Connected to Wanich Jewelry